Wednesday, May 29, 2013

آزاد كشميري


 آگه  نيم كه عمر گرامي چسان گذشت 
 خوابم   ربوده  بود  كه اين كاروان گذشت
 آزاد كشميري

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل