Tuesday, May 28, 2013

فردریش نیچه

بهترین روش برای
نیک آغاز کردن
 یک روز این است
به هنگام بیدار شدن
 بیندیشیم که
امروز چگونه می‌توانیم
دست کم
 یک نفر را شاد کنیم

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل