Friday, May 31, 2013

رعدي آذرخشي

به  نگاهي  همه  گويند به هم راز درون 
  وندر آن روز رسد روز سخن را پايان
رعدي آذرخشي

به  نگه  نامه  نويسند و  بخوانند  سرود
 هم  بخندند  و  بگريند  برآرند  فغان
رعدي آذرخشي

No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین