Friday, May 31, 2013

رعدي آذرخشي

به  نگاهي  همه  گويند به هم راز درون 
  وندر آن روز رسد روز سخن را پايان
رعدي آذرخشي

به  نگه  نامه  نويسند و  بخوانند  سرود
 هم  بخندند  و  بگريند  برآرند  فغان
رعدي آذرخشي

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل