Saturday, May 25, 2013

غبار همداني


زاهد  كنون  كه  پند   تو   در   من  اثر نكرد 
 پرهيــــــز  كن  كه در  تو نيفتد شرار من
غبار همداني

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل