Tuesday, July 9, 2013

تولستوی

همه
میخواهند بشریت را عوض کنند
دریغا که هیچ کس در
این اندیشه نیست
که خویش را عوض کند.
تولستوی

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل