Tuesday, July 23, 2013

حافظ


اگرغم لشكرانگيزدكه خون عاشقان ريزد     
  من و ساقي بهم سازيم وبنيادش براندازيم
 
 حافظ

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل