Sunday, July 7, 2013

اگر مي خواهي كسي را

اگر
 مي خواهي كسي را فقط
 يك روز سير كني به او ماهي بده
 اما اگر مي خواهي او را يك
عمر سير كني به او ماهيگيري ياد بده

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل