Saturday, July 6, 2013

ریتا ماو براون

قضاوت
 خوب از تجربه می‌آید
 و تجربه از قضاوت بد
 ریتا ماو براون

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل