Friday, July 5, 2013

فردريش نيچه


آن كه بر فراز
بلندترين كوه رفته باشد
خنده مي زند بر همهء
 نمايش هاي غمناك
و جدي بودن هاي غمناك .
فردريش نيچه


No comments:

Post a Comment