Friday, July 5, 2013

آلبرت انیشتین

دنیا
جای خطرناکی برای زندگی است،
نه به خاطر مردمان شرور ،
بلکه به خاطر کسانی که شرارت ها
را می بینند و کاری در
 مورد آن انجام نمی دهند.

آلبرت انیشتین

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل