Thursday, July 18, 2013

پیوسته است سلسله موجها به هم

پیوسته است سلسله موجها به هم
خود را شکسته هر که دل ما شکسته است

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل