Thursday, July 18, 2013

بیفشان زلف و صوفی را به پا بازی و رقص آور

بیفشان زلف و صوفی را به پا بازی و رقص آو
/تا از هر رقعه دلقش هزاران درد برچینی

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل