Friday, July 26, 2013

عراقي


به   قمارخانه    رفتم   همه   پاكباز ديدم     
   چو به  صومعه  رسيدم  همه  زاهد ريائي
عراقي

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل