Saturday, July 6, 2013

مایا آنجلو


به
 هیچ چیز اجازه نده
 که روشنایی درونت
 را تیره و تار کند.
 مایا آنجلو

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل