Wednesday, July 24, 2013

بابا افضل کاشانی

گوش تو دو دادند و زبان تو یکی
 یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو»

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل