Tuesday, July 9, 2013

دکارت

از هیچ اندیشه
تازه ویا کهنه  بدون فهم طرفداری نکنید
بلکه خود با شک
و انکار در آن وارد شوید و
به حقیقت موضوع برسید.
دکارت

No comments:

Post a Comment