Thursday, July 25, 2013

بیدل

پختگی دیگ سخن رابازمیدارد زجوش !

تاخموش نیست بیدل مدعاخام است وبس !

حضرت ابوالمعانی بیدل "رح"

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل