Tuesday, July 9, 2013

بقراط

فرومايگي
شخص از دو چيز روشن مي شود
بيهوده سخن گفتن
و نپرسيده جواب دادن

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل