Tuesday, July 23, 2013

بیدل


هیچ کس بر شمع در آتش زدن رحمی نکرد
از ازل بر حال ما می گرید استعداد مـــــــــا
بیدل

No comments:

Post a Comment