Friday, July 5, 2013

ارد بزرگ


پيام آوران
باورهاي پست
بزرگترين پيروزيهاي
تاريخ مردم خويش را به
ريشخند گرفته اند

ارد بزرگ


No comments:

Post a Comment