Friday, July 5, 2013

ويليام پن


حق
حق است
 حتي اگر همه برعليه آن باشند
و اشتباه ، اشتباه است
حتي اگر همه موافق آن باشند
ويليام پنNo comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل