Sunday, April 7, 2013

رهی معیری

آنچه نایاب است در عالم وفا و مهر ماست


ورنه در گلزار هستی سرو و گل نایاب نیست


(رهی معیری )

No comments:

Post a Comment