Thursday, May 2, 2013

عشق سرخ من

امروز با شاخه گلی سرخ
ودستانی لرزان به دیدارت می آیم
این اشک های من از سردلتنگی است
دلتنگی برای بوسه زدن بر دستهای مهربانت


No comments:

Post a Comment