Saturday, May 18, 2013

ابولقاسم لاهوتی

زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست
بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست

گر فشار دشمنان آبت کند مسکین مشو
مرد باش ای خسته دل شرمندگی در کار نیست

با حقارت گر ببارد بر سرت باران دُر
آسمان را گو برو بارندگی در کار نیست

گر که با وابستگی دارای این دنیا شوی
دورش افگن، این چنین دارندگی در کار نیست

گر بشرط پای بوسی سر بماند در تن ات
جان بده رد کن که سر افکندگی در کار نیست

زندگی آزادی انسان و استقلال اوست
بهر آزادی جدل کن بندگی در کار نیست

No comments:

Post a Comment