Friday, May 24, 2013

شیرو آمانو

همیشه
باید دری به سمت
روشنایی باشد.
شیرو آمانو

There will
Always be a door
To the light.
Shiro Amano

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل