Sunday, May 12, 2013

پیش چشمت داشتی شیشه کبود

پیش چشمت داشتی شیشه کبود
 زان جهت عالم کبودت می‌نمود

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل