Saturday, May 25, 2013

تولستوی

جایی که سادگی
 خوبی و حقیقت
 وجود ندارد
 عظمتی هم
در کار نیست

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل