Friday, May 3, 2013

ماکسيم گورکي


معني حيات را درزيبائي و قدرت 
اراده بايد جستجو کرد.
 ماکسيم گورکي


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل