Wednesday, May 1, 2013

پروين اعتصامي


وفاي شمع را نازم كه بعد از   سوختن   هر دم
 به   سر خاكستري   درماتم   پروانه   ميريزد
پروين اعتصامي

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل