Sunday, May 12, 2013

منوچهری دامغانی

منوچهری دامغانیاشتر نادان به نادانی فروخسبد به راه/
 بی حذر باشد از آن شیری که اشترافکن است»

No comments:

Post a Comment