Wednesday, May 1, 2013

وصال شيرازي

پروانه به   يك    سوختن    آزاد   شد از شمع 
 بيچاره دل ما است كه   در سو ز و گداز است
وصال شيرازي

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل