Wednesday, May 22, 2013

سعدی

ظالمی را خفته دیدم نیم‌روز
گفتم این فتنه‌است خوابش برده به
وآنکه خوابش بهتر از بیداری است
 آن چنان بدزندگانی، مرده به

No comments:

Post a Comment