Sunday, May 19, 2013

ارد بزرگ


در پايان کوچه
بن بست زندگي
بارها و بارها ابله هان
را ديدار خواهي کرد

  ارد بزرگ

No comments:

Post a Comment