Tuesday, July 2, 2013

هاشم خراساني


آوردنم
از   عدم   در  اين  راه چه بود؟
آن گاه در اين ره اين همه چاه چه بود؟
هاشم خراساني


No comments:

Post a Comment