Friday, May 24, 2013

مولوی

جسم خاک از عشق بر افلاک شد
کوه در رقص آمد و چالاک شد »

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل