Friday, May 24, 2013

مولوی

داند او کاو نیک بخت و محرم است 
 زیرکی زابلیس و عشق از آدم است»

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل