Thursday, May 2, 2013

نيچه

هرگاه انسان رنجي عظيم را در
 خود ايجاد كند و فرياد آن را بشنود
 و از يأس و نااميدي دروني نميرد
 و جان بدر ببرد، عظمت يافته است


No comments:

Post a Comment