Thursday, May 2, 2013

ويليام سارويان


افراد خوب، خوب هستند؛
چون با شكست به خرد رسيده‌اند.
با كاميابي، خرد اندكي به دست مي‌آيد
ويليام سارويان

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل