Saturday, May 25, 2013

صائب تبريزي


از   تنگي   دل   است  كه كم گريه  مي‌كنم 
 ميناي   غنچه،   زود   نريزد   گلاب    را
 
 صائب تبريزي

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل