Saturday, May 25, 2013

حمد شاملو

تو را به خاطر
ِ بوی لاله های
 وحشی....
تو را به خاطرِ
 دوست داشتن
دوست می دارم.

احمد شاملو

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل