Friday, May 3, 2013

خیام

گر کار فلک به عدل سنجیده بدی

احوال فلک جمله پسندیده بدی


ور عدل بدی بکارها در گردون

کی خاطر اهل فضل رنجیده بدی

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل