Friday, May 3, 2013

من درد تو را زدست آسـان ندهم

من درد تو را زدست آسـان ندهم
دل بر نكنم زدوسـت تا جـان ندهم
ازدوست به يادگـار دردـي دارم|
كان درد به صد هـزار درمان ندهم

No comments:

Post a Comment