Wednesday, November 13, 2013

این نگاه بیگناهم پر ز مهر زندگیست

این نگاه بیگناهم پر ز مهر زندگیست
پر ز مهر آدمیت ، خالی از هر بندگیست

گرچه گاهی... سهم من در زندگی درماندگیست
عاشقم بر زندگی و راه من آزادگیست

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل