Sunday, November 3, 2013

خیـــــام

از مـن رمقی بـه سعی سـاقی مانـــده اســـت
وز صحـــبت خلـــق بی وفایـــی مانـــده اســـت
از بــــاده دوشـــــین قــدحـــی بـيـــــش نــمـاند
از عـمر نـدانم که چـــه باقـــی مانـــده اســـــت

خیـــــام

No comments:

Post a Comment