Saturday, November 9, 2013

یا رب مرا یاری بده ، تا سخت آزارش کنم

یا رب مرا یاری بده ، تا سخت آزارش کنم
هجرش دهم ، زجرش دهم ، خوارش کنم ، زارش کنم
از بوسه های آتشین ، وز خنده های دلنشین
صد شعله در جانش زنم ، صد فتنه در کارش کنم

No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین