Sunday, November 10, 2013

استاد شهریار


زرد و زندانی شدیم از تنگنای زندگی
یارب آن آزادگان و گلعذاران را چه شد

نی سواران را هوای قهرمانی در سر است
قهرمانان را چه آمد، شهسواران را چه شد

خرمگس شاهین شد و صید کبوتر می کند
شاهبازان را که زد شاهین شکاران را چه شد

روزگاری بود و دورانی ندانم ای فلک
بر سر دوران چه آمد، روزگاران را چه شد...

استاد شهریار

No comments:

Post a Comment