Sunday, November 3, 2013

رهی معیری

ســاقی بده پیمانه‌ای ز آن مــی که بی‌خویشم کند
بر حسن شورانگیز تــــو عاشــــق‌تر از پیشــــم کند
زان مــــی که در شب‌های غم بارد فروغ صبحـــــدم
غــــافل کند از بیش و کم فــــارغ ز تشویشــــم کند

رهی معیری

No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین