Sunday, November 3, 2013

رهی معیری

ســاقی بده پیمانه‌ای ز آن مــی که بی‌خویشم کند
بر حسن شورانگیز تــــو عاشــــق‌تر از پیشــــم کند
زان مــــی که در شب‌های غم بارد فروغ صبحـــــدم
غــــافل کند از بیش و کم فــــارغ ز تشویشــــم کند

رهی معیری

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل