Sunday, November 3, 2013

اگر ز باغ رعیت ملک خـــــورد سیبـی

گلستان سعدی
-------------------------------------------
آورده اند که نوشین روان (انوشیروان) عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود.غلامی به روستا رفت تا نمک آرد.نوشین روان گفت: نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد.گفتند ازین قدر چه خلل آید؟گفت: بنیاد ظلم در جهان اول «اندکی» بوده است هرکه آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده.

اگر ز باغ رعیت ملک خـــــورد سیبـی
برآورند غلامـان او درخـــت از بیـــــــــخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد
زنند لشکریان هزار مــــــــــرغ به سیخ

No comments:

Post a Comment