Wednesday, November 20, 2013

گابریل گارسیا مارکز

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگری از بالا نگاه کند
 و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی
 که بر زمین افتاده را بگیرد و او را بلند کند.

گابریل گارسیا مارکز

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل