Wednesday, November 20, 2013

فریدون مشیری

من نمیدانم وهمین درد مراسخت می آزارد

که چراانسان این دانا

درتکاپوهایش چیزی ازمعجزه آن سوتر

ره نبردست به اعجاز محبت چه دلیلی دارد؟

چه دلیلی دارد که هنوز

مهربانی رانشناخته است؟

ونمیداند دریک لبخند چه شگفتی هایی پنهان است

من برانم که دراین دنیا

خوب بودن به خدا سهل ترین کارهاست

ونمیدانم که چراانسان

تااین حدباخوبی بیگانه ست

وهمین درد مراسخت می آزارد ...

(فریدون مشیری

No comments:

Post a Comment